پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: قزوین 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01
نوبت: عصر 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی به صورت تایپ شده میباشد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: