پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: آذربایجان غربی
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/08
تعداد سوال: 24
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: