پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی
نوع امتحان: نوبت اول
تاریخ امتحان: دی 1399
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

مباحث :
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
1-1 فیزیک: دانش بنیادی
2-1 مدل سازی در فیزیک
3-1 اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی
4-1 اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها
5-1 اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری
6-1 چگالی
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
1-2 حالت‌های ماده
2-2 نیروهای بین مولکولی
4-2 فشار در شاره‌ها
5-2 شناوری
6-2 شارۀ در حرکت و اصل برنولی
فصل 3: کار، انرژی و توان
1-3 انرژی جنبشی
2-3 کار انجام شده توسط نیروی ثابت
3-3 کار و انرژی جنبشی
4-3 کار و انرژی پتانسیل

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل