پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی
نوع امتحان: نوبت اول
تاریخ امتحان: دی 1399
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

مباحث :
فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
فصل 3: کار، انرژی و توان

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل