( امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی نهم ):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 1 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 7 سوال