پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
ادبیات و علوم انسانی
علوم ریاضی
علوم تجربی

نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 6 سوال
تعداد صفحه سوال: 1
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: مهر 1398

مباحث: 
 درس 1: چشمه

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل