پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
ادبیات و علوم انسانی

نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 13 سوال
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: مهر 1399

مباحث: 
 درس 1: مبانی تحلیل متن

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل