پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
ادبیات و علوم انسانی
مشترک شاخۀ فنی و حرفه‌ای
مشترک شاخۀ کاردانش
علوم ریاضی
علوم تجربی

نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 13 سوال
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

مباحث: 
 درس 1: هدف زندگی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل