پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
- ادبیات و علوم انسانی

نوع امتحان: مستمری
مدرسه: دبیرستان نور دانش شهرستان خواف
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد صفحه سوال: 1
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: مهر 1398

مباحث: 
درس 1: کُنش‌های ما
درس 2: پدیده‌های اجتماعی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل