پاسخنامه تشریحی: ندارد
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد صفحه سوال: 2

مباحث: 
 درس 1: امنیت پایدار

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل