پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی
دبیرستان: دخترانه سرای دانش (واحد فلسطین)
نوع امتحان: نوبت اول
تاریخ امتحان: دی 1399
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه: 5

مباحث :
فصل 1: کیهان الفبای زادگاه هستی
فصل 2: ردپای گازها در زندگی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل