پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی و علوم تجربی

مدرسه: دبیرستان امام خمینی فردیس کرج
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ: 1398/09/29

مباحث :
فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل