پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی و علوم تجربی

مدرسه: دبیرستان امام خمینی فردیس کرج
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه سوال: 1
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ: آبان 1398

مباحث :
فصل 2: مثلثات

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل