پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی و علوم تجربی

نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

مباحث :
فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله
 درس 1: مجموعه های متناهی و نامتناهی
 درس 2: متمم یک مجموعه
 درس 3: الگو و دنباله
 درس 4: دنباله های حسابی و هندسی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل