پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی
دبیرستان: نمونه دولتی مبین مشهد
نوع امتحان: تستی چهار گزینه ای
تاریخ امتحان: دی 1399
تعداد سوال: 40
تعداد صفحه: 11

مباحث :
فصل 1: کیهان الفبای زادگاه هستی
فصل 2: ردپای گازها در زندگی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل