پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی 

مدرسه: دبیرستان فاطمه زهرا کاشان
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 23
تعداد صفحه سوال: 5
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: آبان 1399

مباحث :
Lesson 2: Wonders of Creation

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل