پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی 

مدرسه: دبیرستان فاطمه زهرا کاشان
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 24
تعداد صفحه سوال: 7
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

مباحث :
Lesson 1: Saving Nature

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل