( امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی نهم ): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 1 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 7 سوال