پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۶ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: زیست شناسی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول (دی 1400) زیست شناسی دهم با جواب | دبیرستان شاهد الغدیر

نمونه سوال امتحان نوبت اول (دی 1400) زیست شناسی دهم با جواب | دبیرستان شاهد الغدیر

پاسخنامه تشریحی: دارد | نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | تعداد سوال: 24 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/10/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۶
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی | تعداد صفحه: 26 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول زیست شناسی (1) دی 1399 مدارس پژوهندگان، خواجه حافظ، شهید مدرس، سرای دانش واحد فلسطین و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان خواجه حافظ  | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان خواجه حافظ | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/30 | مباحث: فصل 1: دنیای زنده | فصل 2: گوارش و جذب مواد | فصل 3: تبادلات گازی | فصل 4: گردش مواد در بدن | گفتار 1: قلب | گفتار 2: رگ ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان شهید مدرس تالش | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان شهید مدرس تالش | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 5 بخش | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399 | مباحث: فصل 1: دنیای زنده | فصل 2: گوارش و جذب مواد | فصل 3: تبادلات گازی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان پژوهندگان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان پژوهندگان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/15 | مباحث: فصل 1: دنیای زنده | فصل 2: گوارش و جذب مواد | فصل 3: تبادلات گازی | فصل 4: گردش مواد در بدن | گفتار 1: قلب | گفتار 2: رگ ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان پژوهندگان علم | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان پژوهندگان علم | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: دی 1399 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان کوثر | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان کوثر | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 23 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان حسن مومنی | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان حسن مومنی | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 |  تاریخ امتحان: 1399/10/17 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان شرف مشهد | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان شرف مشهد | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی 1399 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان:دی 1399 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم مجتمع آموزشی کوشش | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم مجتمع آموزشی کوشش | دی 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 4 بخش | تعداد صفحه سوال: 2 |  تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم مجتمع آموزشی سلاله | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم مجتمع آموزشی سلاله | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان امام محمد باقر | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول زیست شناسی دهم دبیرستان امام محمد باقر | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/06

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۶