پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فارس» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۱۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۹۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۸۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۹۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۶۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹۴۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم انشای فارسی نهم استان فارس | خرداد 1401

امتحان هماهنگ نوبت دوم انشای فارسی نهم استان فارس | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1401/02/28 | تعداد صفحه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۹۶۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس(مناطق گرمسیری) | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۸۵۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس(مناطق گرمسیری) | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۶۷۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم فارس (مرودشت) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم فارس (مرودشت) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس (مرودشت) | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۳۹
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۲۸
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 23 | تعداد صفحه پاسخنامه: 8 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۶۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس (آباده) | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۹
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 18 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۶
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 14 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۴۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۷
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 30 | تعداد صفحه پاسخنامه: 6 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۷۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم فارس | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم فارس | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس (ناحیه 4 شیراز و داراب) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 9 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۲۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(شیراز-ناحیه 2) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(شیراز-ناحیه 2) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 2) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۸۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(نی ریز) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم فارس(نی ریز) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (نی ریز) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/09 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۷۸