پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 13 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | درس1: هدف زندگی