(نمونه سوال امتحان علوم تجربی نهم با جواب)

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحات: 2صفحه سوال و 2صفحه جواب

تعداد سوال: 13 سوال

توجه: این نمونه سوال در برگیرنده بخش شیمی علوم تجربی میباشد.