سوالات امتحانات هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان های کشور همراه با پاسخنامه تشریحی | خرداد 1398

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1398

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (نوبت صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)