پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 22 سوال | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | فصل1: کیهان زادگاه الفبای هستی