پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 6 سوال | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: مهر 1398 | مباحث: درس 1: چشمه