بیست شـــو با بیست شو، بیست شوید

پیشنهاد ویژه بیست شو برای موفقیت در امتحان هماهنگ خرداد

۹۷ مطلب با موضوع «راهنمای گام به گام» ثبت شده است

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 6: جشنواره ها و تشریفات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 6: جشنواره ها و تشریفات

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 96 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 97 | ترجمه Language Melody صفحه 100 | جواب Find it صفحه 103 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۹
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 5: رسانه ها

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 5: رسانه ها

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 82 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 83 | ترجمه Language Melody صفحه 86 | جواب Find it صفحه 89 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۴
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 4: خدمات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 4: خدمات

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 64 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 65 | ترجمه Language Melody صفحه 68 | جواب Find it صفحه 71 | جواب Listening, Reading and Writing صفحه 72 و 73 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۷
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 3: جشنواره ها و تشریفات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 3: جشنواره ها و تشریفات

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 50 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 51 | ترجمه Language Melody صفحه 54 | جواب Find it صفحه 57 | جواب Listening, Reading and Writing صفحه 58 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 15: با هم زیستن

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 15: با هم زیستن

جواب فعالیت های فصل 15 علوم نهم | خود را بیازمایید صفحه 157 | فکر کنید صفحه 157 | گفت و گو کنید صفحه 158 | فعالیت صفحه 158 | خود را بیازمایید 159 | فکر کنید صفحه 159 | جمع آوری اطلاعات صفحه 160 | فکر کنید صفحه 160 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۴
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 14: جانوران مهره دار

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 14: جانوران مهره دار

جواب فعالیت های فصل 14 علوم نهم | گفت و گو کنید صفحه 144 | جمع آوری اطلاعات صفحه 145 | فعالیت صفحه 145 | جمع آوری اطلاعات صفحه 146 | گفت و گو کنید صفحه 146 | جمع آوری اطلاعات صفحه 149 | فعالیت صفحه 150 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 2: سفر

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 2: سفر

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 30 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 31 | ترجمه Language Melody صفحه 34 | جواب Find it صفحه 37 | جواب Listening, Reading and Writing صفحه 38 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۶
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 1: شخصیت

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 1: شخصیت

معنی لغات درس | معنی مکالمه 16 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 17 | ترجمه Language Melody صفحه 20 | جواب Find it صفحه 23 | جواب Tell Your Classmates صفحه 23 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۱
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 13: جانوران بی مهره

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 13: جانوران بی مهره

جواب فعالیت های فصل 13 علوم نهم | فعالیت صفحه 135 | جمع آوری اطلاعات صفحه 137 | جمع آوری اطلاعات صفحه 138 | فعالیت صفحه 141 | جمع آوری اطلاعات صفحه 142...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۳
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 12: دنیای گیاهان

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 12: دنیای گیاهان

جواب فعالیت های فصل 12 علوم نهم | فعالیت صفحه 124 | آزمایش کنید صفحه 125 | فعالیت صفحه 126 | فعالیت صفحه 128 | خود را بیازمایید صفحه 129 | آزمایش کنید صفحه 130 | فکر کنید صفحه 131 | فعالیت صفحه 131...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۳
گام به گام عربی نهم | الدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ

گام به گام عربی نهم | الدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ

معنی متن درس | درست یا نادرست صفحه 52 | ترجمه صفحه 53 | التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحه 54 | التَّمْرینُ الثّانی صفحه 54 | التَّمْرینُ الثّالِثُ صفحه 55 | التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 56 | التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحه 56 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۱
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 24: اقتصاد و بهره وری

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 24: اقتصاد و بهره وری

جواب فعالیت های درس 24 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 164 | جواب فعالیت صفحه 166 | کاربرگه شماره 18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۱۳
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 18

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 18

پاسخ کاربرگه شماره 18 مطالعات اجتماعی نهم | حل مسئله

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۹
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس ۲۳: بهره وری چیست؟

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس ۲۳: بهره وری چیست؟

جواب فعالیت های درس ۲۳ مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ | جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ | جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ | کاربرگه شماره ۱۷

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۷۵
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 17

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 17

پاسخ کاربرگه شماره 17 مطالعات اجتماعی نهم | پیشنهادات افزایش بهره وری

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۷
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

جواب فعالیت های درس 22 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 151 | جواب فعالیت صفحه 152 | کاربرگه شماره 16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۸
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 16

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 16

پاسخ کاربرگه شماره 16 مطالعات اجتماعی نهم | حقوق و تکالیف شهروندی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 21: نهاد حکومت

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 21: نهاد حکومت

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 143 | جواب فعالیت صفحه 144 | جواب فعالیت صفحه 147

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۳
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 20: آرامش در خانواده

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 20: آرامش در خانواده

جواب فعالیت های درس 20 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 135 | جواب فعالیت صفحه 137 | جواب فعالیت صفحه 139 | کاربرگه شماره 14 | کاربرگه شماره 15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۰۰
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 15

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 15

پاسخ کاربرگه شماره 15 مطالعات اجتماعی نهم | سازگاری والدین و فرزندان

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۴